T-Flex Dymanic Analysis

T-Flex Dynamic Analysis

T-Flex Dynamic Analysis je univerzálna doplnková aplikácia pre simuláciu pohybu, slúžiaca k štúdiu fyzikálneho správania návrhu bez nutnosti opustenia prostredia T-Flex CADu. T-Flex Dynamic Analysis je software slúžiaci pre virtuálnu tvorbu prototypov a určený konštruktérom, ktorí sa zaoberajú správaním mechanických zostáv. Dokáže vás uistiť, že vaše návrhy budú fungovať skôr, ako ich postavíte.

Dynamic

Správanie mechanických zostáv

Pri návrhu mechanického systému, ako je odpruženie automobilu alebo podvozku lietadla, potrebujete porozumieť, ako rozličné komponenty (pneumatiky, hydraulika, elektronika, atď.) na seba vzájomne reagujú, rovnako ako to, aké sily tieto súčiastky behom svojej práce vyvíjajú. T-Flex Dynamic Analysis je riešenie pre simuláciu pohybu, umožňujúci analýzu komplexného správania mechanických zostáv. T-Flex Dynamic Analysis vám dovolí navrhovať a simulovať pohyblivé zostavy, aby bolo možné nájsť a opraviť chyby v konštrukcii, vyskúšať virtuálne prototypy a optimalizovať návrh na výkon, bezpečnosť a pohodlie bez nutnosti výroby a skúšok početných fyzických prototypov. Menej fyzických prototypov nielenže znižuje výdaje, ale tiež skracuje dobu do uvedenia na trh, poskytuje kvalitnejší produkt, vyrobený dokonale hneď na prvýkrát.

Dynamics

Fyzikálne modely asociované s konštrukčnými podmienkami

T-Flex Dynamics ponúka niekoľko typov väzieb a silových účinkov, ktoré reprezentujú skutočné pracovné podmienky. Keď vytvárate v T-Flex CAD zostavu, T-Flex Dynamic Analysis môže automaticky utvoriť väzby a interakcie mechanizmov, ktoré vygeneruje z väzieb modelu a z geometrie. Nie sú tu žiadne obmedzenia v typoch väzieb, pretože program poskytuje presnú analýzu vzájomne pôsobiacich tvarov, založenú na geometrii Parasolid a eliminuje potrebu ručne definovať vlastnosti väzieb. Každý viazaný pár môže byť popísaný dynamickými a trecími parametrami. T-Flex Dynamic Analysis umožňuje nastaviť, ako bude návrh reagovať na dynamické sily, ako gravitácia a rozličné odpory. Môžete priradiť sily pružinám a tlmiacim prvkom, pohonom a ovládať sily a mnoho ďalších interakcií medzi súčasťami. Sily môžu byť aplikované aj interaktívne priamo behom výpočtu.

Dynamics

Priemyslové použitie

Kombináciou fyzikálneho pohybu s informáciou o zostave z T-Flex CAD môže byť T-Flex Dynamic Analysis využitý v širokom rozsahu priemyslových aplikáciách, ako analýza ovládacích systémov (hydraulických, elektronických, pneumatických), overenie správania robotov v činnosti, optimalizácia alebo minimalizácia dynamického nevyváženia rotačných zostáv, návrh ozubených prevodov, simulácia reálnych pohybov a zaťažení odpružených zostáv, vyhodnotenie dynamického správania vesmírnych zariadení, ako nosičov a satelitov, optimalizácia spotrebnej a výrobnej elektroniky, predvídanie zaťaženia komponentov i zostáv s ohľadom na únavu, hluk, vibráciu a podobne.

Zobrazenie výsledkov

Po prevedení simulácie máte k dispozícií rozmanité nástroje pre vizualizáciu výsledkov vo forme dvojrozmerných grafov alebo číselných hodnôt posunu, rýchlostí, zrýchlenia, silových vektorov v miestnych väzbách, zobrazenie trajektórie akéhokoľvek bodu konštrukcie v priebehu celej simulácie atď. Zvláštny príznak „väzbovej dvojice“ meria reakčné sily a odpory v jednotlivých miestach väzieb. Váš mechanizmus môžete animovať počas, alebo ihneď po simulácii. S použitím animácií a grafov vo vnútri T-Flexu môžete dimenzovať motory/servopohony, určiť potrebný výkon, umiestniť úchopy, navrhovať vačky, dimenzovať pružiny/tlmiče a zistiť, ako sa budú správať dotýkajúce sa súčasti. Synchronizované vytváranie grafov a animácií pozíciám mechanizmov priamo priraďuje hodnoty síl a zrýchlenia. T-Flex Dynamic Analysis tiež počíta zaťaženie, ktoré je možné použiť pre definovanie jednotlivých prípadov zaťaženia v statických výpočtoch.  

Dynamics

Užívateľské rozhranie

Užívateľské rozhranie T-Flex Dynamic Analysis je plynulým rozšírením T-Flex CAD. Vaša investícia do T-Flex CADu a školenia bude zachovaná a zefektívnená a zároveň získate nový mocný nástroj pre hodnotenie tvarov a ich prispôsobenie funkcií vášho produktu. Na rozdiel od ostatných programov, ktoré sú skôr samostatnými aplikáciami, keď s CADem zdieľajú geometrické dáta, T-Flex Dynamic Analysis pracuje priamo na geometrii, popisujúcej váš návrh.

Rýchle a presné spracovanie rozsiahlych modelov

Použitie zložitých prototypových modelov priemyslovom vývoji dnes závisí na efektivite a rýchlosti, s akou sú tieto rozsiahle modely spracovávané. T-Flex Dynamic Analysis je so svojimi efektívnymi riešiteľskými metódami a pokročilou manipuláciou s dátami dokonale schopný spracovávať rozsiahle modely. Algoritmy, implementované vo výpočtovom modeli, sú optimalizované na využiteľnú presnosť a rýchle poskytnutie výsledkov.

Express Dynamics v T-Flex CAD

Express Dynamics, zjednodušená verzia T-Flex Dynamic Analysis, dovoľuje vyhodnocovať funkčné správanie návrhov, obsahujúcich súčasti, ako  tyče, motory, servopohony, vačky, ozubené prevody, pružiny a iné prvky tvorbou animácií pohybov konštrukcií pri práci a hľadaním kolízií medzi všetkými členmi mechanizmov. A čo je najlepšie, už ju máte – Express Dynamics je obsiahnutý v každom balíku T-Flex CADu.

Výhody T-Flex Dynamic Analysis

  • vytvára inovatívnejšie výrobky a úsporu času, získanú virtuálnym testovaním, využíva pre vyhodnotení viac ideových návrhov,
  • nachádza a optimalizuje parametre, ktoré majú najväčší vplyv na skutočné správanie konštrukcie,
  • dimenzuje motory a pohonné jednotky výpočtom síl a momentov potrebných k vyvolaniu vyžadovaného pohybu,
  • pracuje v bezpečnom virtuálnom prostredí, bez strachu zo straty dôležitých dát kvôli chybe meracieho prístroja alebo z nedodržania harmonogramu kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkami, čo sú bežné javy, doprevádzané fyzické testovanie,
  • obmedzuje riziko chyby poskytovaním informácií slúžiacich k vylepšeniu návrhu v každej fáze vývojového procesu,
  • analyzuje zmeny konštrukcie omnoho rýchlejšie a lacnejšie, ako je možné pri fyzickom prototype,
  • zvyšuje kvalitu výrobku skúmaním početných variácií návrhu pre optimalizáciu správania celého systému,
  • používa rozličné metódy analýzy bez nutnosti prispôsobovať vlastné vybavenie či overovať použité prístroje a postupy.           

 

    Stiahnuť EshopPodpora