T-Flex Analysis

T-Flex Analysis

T-Flex Analysis ponúka široké spektrum špecializovaných analytických nástrojov, pomáhajúcich konštruktérom virtuálne testovať a analyzovať komplikované súčasti a zostavy. Statická, frekvenčná, vzperná, teplotná a únavová analýza je prevádzaná využitím metódy konečných prvkov. T-Flex Analysis ukazuje, ako sa bude návrh správať v skutočných podmienkach ešte predtým, ako bude vyrobený. 

Analýzy sú vykonávané využitím metódy konečných prvkov (MKP).

  • Statická analýza konštrukcií
  • Frekvenčná analýza
  • Analýza vzpäru
  • Tepelná analýza
  • Únavová analýza
  • Analýza vynuteného kmitania

 

Asociatívny model

CAE model je plne prepojený s návrhovým modelom, pretože využíva vlastnú geometriu T-Flex CAD. T-Flex Analysis zaisťuje, že pre simuláciu sú k dispozícii aktuálne informácie bez potreby časovo náročnej transformácie geometrie alebo preformátovanie dát. Konštrukčné zmeny prevedené na modeli sú pre analytické výpočty automaticky aktualizované. Sieťovanie je automatické a plne adaptívne na najnáročnejšiu geometriu modelu. 

T-Flex analysis

Užívateľské rozhranie

Kompletná integrácia s T-Flex CADem znamená, že užívatelia T-Flex Analysis môžu prevádzať analýzu konštrukcií, simuláciu a optimalizáciu priamo z prostredia T-Flex CADu. T-Flex Analysis používa modelový strom T-Flex CAD, dialógové okná vlastností, štruktúru príkazov a menu a rovnaké ovládanie pomocou myši a klávesnice. Takže každý, kto vie navrhnúť súčasť v T-Flex CADe, ju dokáže i podrobiť analýze, bez toho, aby sa musel učiť novému ovládaniu. 

Oblasť využitia

Rýchla a úsporná analýza často odhalí skryté riešenia a pomáha konštruktérom lepšie porozumieť vlastnostiam výrobku. Či už je využitá v strojárskom, elektrotechnickom, leteckom, dopravnom, energetickom, lekárskom či stavebnom odvetví, T-Flex Analysis môže pomôcť skrátiť časy vývoja, obmedziť náklady na skúšky, zvýšiť kvalitu produktu a jeho ziskovosť a urýchliť uvedenie na trh. 

Statická analýza konštrukcií

Možnosti statickej analýzy dovoľujú konštruktérom prevádzať analýzu napätia súčastí a zostav pod rozličným zaťažením. Statické štúdie počítajú pohyby, reakčné sily, deformácie, napätie a rozloženie koeficientov bezpečnosti. Statická analýza môže pomôcť vyhnúť sa poruche materiálu z dôvodu vysokého namáhania. Môžu byť definované rôzne spôsoby zaťaženia a okrajové podmienky, vrátane síl, tlakov, tiaže, odstredivých síl, nosností, momentov, predpísaných pohybov, teplôt, atď.

Tflex Analysis

Frekvenčná analýza

Frekvenčná analýza určuje vlastné frekvencie súčastí a tvarov kmitov. Môže zistiť, či bude súčasť rezonovať pri frekvencii pripojeného poháňaného zariadenia, napríklad motoru. Zatiaľ čo rezonancii v konštrukciách je väčšinou nutné predísť či ju utlmiť, v iných aplikáciách môže ísť, naopak, o jej využitie. Typické pre to sú návrhy reproduktorov, leteckých konštrukcií, mostov, stavebných zariadení, štúdií hudobných nástrojov, analýza robotických systémov, rotačných generátorov a turbín, optimalizácia vibračných dopravníkov a ďalších zariadení.

Vzperná pevnosť

Analýza kritického zaťaženia s ohľadom na vzper overuje geometrickú stabilitu modelu, predovšetkým pod axiálnym zaťažením. Pomáha vyhnúť sa strate stability, vedúcej k náhlym veľkým deformáciám, ktoré môžu byť pri bežnom použití mnohých výrobkov katastrofická. Vzperná analýza zistí medzné zaťaženie na vzper a je zvyčajne používaní pri konštrukcii automobilových rámov, stĺpov, základov stavieb, elektrických stožiarov, skríň vozidiel, určenia bezpečnostných koeficientov a pod.

Tepelné pomery

Možnosti simulácie tepelných efektov zahŕňajú analýzu stáleho prestupu tepla i prechodových javov. Tepelné štúdie počítajú teploty, teplotné   prechody a tepelný tok na základe zdroju tepla a podmienok pre vedenie tepla, prúdenie a žiarenie. Teplotná analýza vám pomôže vyvarovať sa nežiaducich teplotných pomerov, vedúcich k prehriatiu a nataveniu materiálu. 

T-Flex analysis

Optimalizácia

Návrh a výroba inovatívnych produktov, ktoré splnia nároky na prevádzku, je cieľom každého výrobcu. S použitím optimalizačných techník môžu konštruktéri vylepšovať navrhnutú konštrukciu, čo vedie k najlepšiemu možnému produktu s minimálnymi nákladmi. Pretože návrhy obsahujú stovky premenných parametrov s komplexnými vzájomnými vzťahmi, nájdenie optimálneho riešenia cestou manuálnych iterácií je prinajlepšom metódou pokusov a omylov. T-Flex Analysis vás zbaví bremena postupných návrhov automatickým iteračným procesom, porovnávajúcim skutočnú funkciu so zadanými špecifikáciami. 

Frekvenčný prenos

Analýza frekvenčných prenosov určuje charakter ustálenej prevádzky stroja, vozidla alebo technologického zariadenia, podrobeného harmonickému namáhaniu. V porovnaní s lineárnou analýzou časovo obmedzené napätie je analýzou frekvenčného prenosu jednoduchou a rýchlou metódou, v ktorej sú jedinými vstupnými veličinami konštantné frekvencie a amplitúda. Tento typ analýzy môže byť použitý napríklad ku stanoveniu vibrácií nerovnomerne zaťaženej práčky alebo kolesa idúceho automobilu.

T-Flex analysis

Únavová pevnosť

Opakované zaťažovanie a odľahčovanie postupom času oslabuje konštrukciu, pretože vyvolané napätie sú značne menšie ako dovolené medzné zaťaženia. Analýza únavy je zásadná pre výrobky ako oceľové koľajnice či nosníky, ktoré sa môžu mechanicky poškodiť pod cyklickým alebo inak premenným zaťažením, ktoré nikdy nedosiahnu hodnoty dostatočné pre porušenie pri jednorazovom zaťažení. T-Flex Analysis simuluje únavové poruchy a aplikáciou cyklického zaťaženia dovoľuje určením medzí únavy navrhovať životnosť výrobkov, a tým zaistiť bezpečnosť prevádzky. 

Interpretácia výsledkov (Post Processing)

T-Flex Analysis ponúka obsiahly súbor možností interpretácie výsledkov, ako sú animácie, rôzne nákresy, tabuľky a grafy v závislosti od typu simulácie a výsledkov. Zvláštna funkcia pre skúšobné správy pomáha rýchle a systematicky dokumentovať výsledky analýz, generovaním správ ihneď publikovateľných na internete. Správy sú členené tak, aby popísali všetky aspekty štúdie.

 

Stiahnuť EshopPodpora