Obchodné podmienky

CADs

Obchodné podmienky www.cadsystemy.sk

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú iba na nákup licencií (softwaru) v internetovom obchode www.cadsystemy.sk. 
 2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník). 
 3. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.cadsystemy.sk je Ing. Ondrej Vandák CAD systémy, Číslo živnostenského registra: 670-14903
 4. Všetky ceny v internetovom obchode www.cadsystemy.sk sú konečné a sú uvádzané v tvare bez DPH + v tvare vrátane DPH. Prevádzkovateľ je plátcom DPH.

II. Objednávka

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.cadsystemy.sk sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť iba po vzájomnej dohode predávajúceho s kupujúcim za podmienky, že licencia ešte nebola vyžiadaná predávajúcim u výrobcu software.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. 
 3. Vyplnením objednávkového formulára v rámci internetového obchodu www.cadsystemy.sk dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov kupujúceho.

III. Dodacie podmienky

 1. Licencie (software) ponúkané v internetovom obchode www.cadsystemy.sk sú distribuované elektronickou formou (na e-mailovú adresu, ktorú uviedol kupujúci v objednávke).  
 2. Licencie, ktoré obsahujú USB hardwarový kľúč sú dodávané tiež elektronickou formou a hardwarový USB kľúč je zaslaný poštovou zásielkou.
 3. Miestom dodania licencie je e-mailová, resp. poštová adresa uvedená kupujúcim v objednávke. 
 4. Za dodanie licencie sa považuje odoslanie licencie (prípadne plnej verzie programu, či inštrukcií vrátane prístupových údajov potrebných k stiahnutiu plnej verzie programu) na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.
 5. Vlastnícke právo k licencii prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny, odoslaním licencie na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.
 6. Kupujúci si môže doobjednať zálohové DVD obsahujúce inštalačný súbor zakúpeného softwaru. 
 7. Poplatky za dopravu: licencie sú dodávané elektronicky na email. 
  Poštovné pri dodávke USB Slovenskou poštou je 0.-€.
  Poštovné so zálohovým DVD je spolu 5.-€ bez DPH (v cene je zálohové DVD).
  Poštovné pri dodávke USB Slovenskou poštou + zálohové DVD je 5.-€ bez DVD (v cene je zálohové DVD).
  Poštovné Kurierom s platbou na dobierku je 8.-€ bez DPH.
 8. Predávajúci dodá licenciu kupujúcemu ihneď po jej obdržaní od dodávateľa, najneskôr však do 7 dní od obdržania kúpnej ceny. Pokiaľ predávajúci nie je schopný dodať licenciu v stanovenej lehote, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a oznámiť mu dobu, o ktorú sa dodanie licencie predlžuje. Kupujúci má v prípade nedodržania štandartnej 7-dňovej lehoty právo predĺženú lehotu dodania odmietnuť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. V prípade, že kupujúci odmietne akceptovať predĺženú lehotu dodania, predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť kúpnu cenu najneskôr do 5 dní od písomnej (e-mail) žiadosti kupujúceho.

IV. Platobné podmienky

 1. Kúpna cena je splatná pred dodaním licencie na základe preddavkovej faktúry, ktorú kupujúci obdrží na e-mailovú adresu zadanú v objednávke. 
 2. Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom, platobnou bránou, resp. priamym vkladom na bankový účet predávajúceho, či platbou na dobierku. 
 3. Pri väčšom odbere môže byť kupujúcemu poskytnutá zľava. 
 4. Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky ceny v internetovom obchode www.cadsystemy.sk platné pre nákup 1 licencie na komerčné použitie. 
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien (napr. z dôvodu zmeny kurzu mien). Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, či zmenenú cenu akceptuje a potvrdí objednávku alebo neakceptuje a zruší objednávku. 
 6. Akčné ponuky a zľavové akcie sú platné vždy len do termínu uvedeného pri akcii, či do vypredania zásob.

V. Reklamácie

 1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.cadsystemy.sk. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, ako a kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
 2. Software (licencia) je registrovaný priamo na zákazníka a takýto tovar nie je možné vrátiť. 
 3. Záruka sa vzťahuje iba na fyzické poškodenie (nečitateľnosť) inštalačných médií (v prípade objednania zálohového DVD). Záruka podľa Obchodného zákonníka sa vzťahuje aj na hardwarový USB kľúč, pokiaľ bol súčasťou dodávky. 
 4. Práva, povinnosti užívateľa a výrobcu software určuje licenčná zmluva, k prijatiu alebo odmietnutiu je užívateľ vyzvaný pri inštalácii software.

VI. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú dôverné. 
 2. Predávajúci má povinnosť vybaviť objednávku a odoslať objednanú licenciu na e-mailovú adresu kupujúceho. 
 3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak je dodanie objednanej licencie nemožné. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu plnú kúpnu cenu najneskôr do 7 dní od zistenia uvedenej skutočnosti. 
 4. Informácie, ktoré kupujúci poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Pokiaľ kupujúci požiada o vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho, je predávajúci povinný toto urobiť. Toto ustanovenie sa netýka údajov, ktoré sú potrebné na zaistenie dôkaznosti účtovných dokladov.

VII. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný uviesť na objednávke správne a pravdivé údaje. 
 2. Kupujúci je povinný prevziať objednanú licenciu a zaplatiť cenu uvedenú na objednávke. S celkovou cenou objednávky je kupujúci oboznámený ešte pred jej zaplatením. 
 3. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy predávajúceho, pokiaľ o to požiada. Predávajúci je v takom prípade povinný kupujúcemu vyhovieť. Toto ustanovenie sa netýka údajov, ktoré sú potrebné na zaistenie dôkaznosti účtovných dokladov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Účastníci sa dohodli, že pokiaľ týmito podmienkami nie je stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom.

Vo Zvolene 03.08.2021