Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok
Ing. Ondrej Vandák CAD systémy

A. Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok (ďalej aj „reklamačný poriadok") bližšie vymedzujú základné práva a povinností v súvislosti s prijímaním, evidovaním a vybavovaním reklamácií služieb a produktov podnikateľského subjektu  Ing. Ondrej Vandák CAD systémy, so sídlom Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen, IČO: 43242383,  číslo živnostenského registra: 670-14903, (ďalej aj „CAD systémy“). Podmienky a vzťahy neuvedené v tomto reklamačnom poriadku sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Tento reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho. Tento reklamačný poriadok predstavuje v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka súčasť zmluvnej dokumentácie uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom v prípade rozporu, majú prednosť ustanovenia príslušnej zmluvy.
 3. Reklamačný poriadok a reklamačné konanie sa riadi zákonom č. 513/1991 Z. z., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z., autorským zákonom v platnom znení a licenčnými podmienkami, ktoré sú uvedené v licenčných zmluvách k programom v ponuke CAD systémy: progeCAD, iCADMAC, 4MCAD, 4M nadstavby, Alibre Design, ViaCAD, SharkCAD,  Rhinoceros, CADprofi, CAD Architecture, T-Flex CAD, Optimik, Fakruratik, Cinem4D, V-Ray, AutoPen, a ďalšie programové produkty v ponuke  CAD systémy.
 4. Kontaktné údaje:
  Poštová adresa: Ing. Ondrej Vandák CAD systémy,
  so sídlom Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
  Telefón: 0903 532021
  Email: info@cadsystemy.sk
  IBAN: SK21 7500 0000 0040 2682 1390
   

B. Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim sa chápe podnikateľský subjekt Ing. Ondrej Vandák CAD systémy, so sídlom Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen, IČO: 43242383,  číslo živnostenského registra: 670-14903.
 2. Kupujúcim sa chápe právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená licencia na používanie počítačového programu pre činností súvisiace s podnikaním zákazníka od Ing. Ondrej Vandák CAD systémy, alebo od jeho predajcu.
 3. Kúpnou zmluvou sa chápe zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a zákazníkom, ktorej predmetom je tovar s výnimkou počítačového programu.
 4. Licenčnou zmluvou sa chápe zmluva uzatvorená medzi autorom, výrobcom programu a zákazníkom, ktorej predmetom je najmä udelenie licencie na používanie počítačového programu (ďalej aj "software")
 5. Službami sa chápu služby ponúkané poskytovateľom ako konzultácie, školenia, technická podpora a ďalšie súvisiace služby s predmetom Licenčnej a Kúpnej zmluvy.
   

C. Záruka a záručná doba

 1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať zákazníkovi doklad o zakúpení veci (faktúru) obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Záručný list musí obsahovať obchodné meno, IČO a sídlo poskytovateľa.
 2. Predávajúci poskytuje na softvér záruku v rovnakom rozsahu, ako ju poskytuje držiteľ autorských práv/výrobca v licenčnej zmluve.
 3. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom / poskytnutím služby kupujúcemu.
 4. Záručná doba je 12 mesiacov s výnimkami stanovenými všeobecnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Dlhšia než uvedená záručná doba môže byť poskytnutá len na základe dohody poskytovateľa a zákazníka, pričom poskytovateľ určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol poskytovateľom poskytovaný záručný servis. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.
 5. Záruka sa vzťahuje na:
  • inštalačné médiá, ak boli súčasťou dodávky
  • licenčné hardwarové kľúče, ak boli súčasťou dodávky
  • funkčnosť aktivačných kódov, registračných súborov
  • funkčnosť aktivácie produktov,
  • správnosť ceny vyúčtovanej za poskytovanú službu a tovar
 6. Predávajúci neposkytuje záruku na všetky požiadavky kupujúceho. Záruka sa nevzťahuje v prípadoch ak:
  • je rozsah požiadaviek kupujúceho nad rozsah záruky určenej licenčnou zmluvou medzi autorom/výrobcom software s koncovým užívateľom, ktorú kupujúci (užívateľ) odsúhlasí pri inštalácii produktu. Bez odsúhlasenia tejto zmluvy nie je možné produkt nainštalovať a používať.
  • služba alebo tovar nepracuje na hardware, ktorý nie je bežne dostupný v okamihu jeho vývoja, alebo na hardware či operačnom systéme, ktorý nie je podporovaný, alebo hardware či operačný systém je na chybne nakonfigurovanom počítači alebo na chybne nastavenej počítačovej sieti,
  • služba alebo tovar je používaná spolu s programami iných výrobcov, ktoré znemožňujú jeho bezchybnú prevádzku,

D. Uplatnenie reklamácie

 1. Reklamáciu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, najneskôr však do 7 dní.
 2. Reklamáciu podľa bodu 1 tohto článku môže zákazník uplatniť:
  • písomnou formou, prostredníctvom Reklamačného protokolu, a to zaslaním formou poštovej zásielky poskytovateľovi na adresu
   Ing. Ondrej Vandák CAD systémy, Smreková 3378/5 , 960 01 Zvolen
  • e-mailovou formou, prostredníctvom Reklamačného protokolu, a to len na e-mailovú adresu poskytovateľa info@cadsystemy.sk
  • osobne v sídle predávajúceho.
 3. Kupujúci k reklamácii doloží všetky dokumenty a materiály, z ktorých vyplývajú skutočnosti tvrdené kupujúcim, s uvedením konkrétnych práv, o ktorých sa domnieva, že boli postupom poskytovateľa porušené. V reklamačnom podaní musí byť najmä uvedené:
  • identifikačné údaje zákazníka v rozsahu meno, priezvisko a adresa, resp. názov, sídlo, identifikačné číslo zákazníka – právnickej osoby a identifikačné údaje o fyzickej osobe zastupujúcej alebo konajúcej v mene zákazníka,
  • podpis zákazníka a dátum podania reklamácie,
  • dôvod podania reklamácie a požiadavky zákazníka.
 4. Ak služba, ktorú zákazník reklamuje, vyžaduje licenčné, aktivačné údaje, je zákazník povinný príslušné údaje oznámiť pri uplatnení reklamácie. Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových údajov zákazníkom.

E. Vybavenie reklamácie

 1. Reklamácia vrátane odstránenia nedostatku musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa poskytovateľ so zákazníkom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa zákazníkovi priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu. 
 2. Zákazník má právo voľby riešiť odstrániteľný nedostatok výmenou veci za bezchybnú, jej opravou, alebo môže požadovať zľavu z ceny veci. Ak nie je takýto postup možný, môže zákazník od zmluvy odstúpiť.
 3. Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má zákazník právo na jej bezplatné, riadne a včasné odstránenie. Ak to nie je vzhľadom k povahe nedostatku neúmerné, môže zákazník požadovať výmenu veci, alebo, ak sa týka nedostatok len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže zákazník žiadať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť.
 4. Ak ide o nedostatok neodstrániteľný, ktorý bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez nedostatku, má zákazník právo na výmenu tovaru a služby, alebo môže od zmluvy odstúpiť.
 5. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy poskytovateľovi, ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od momentu doručenia odstúpenia ruší. Zákazník môže použiť Fomulár odstúpenia od zmluvy, umiestnený na webovom sídle poskytovateľa.
 6. Poskytovateľ a zákazník týmto výslovne vylučujú uplatnenie ustanovení § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom zákazník je v prípade odstúpenia od tejto zmluvy povinný poskytovateľovi zaplatiť odmenu za úkony už vykonané a služby poskytnuté v zmysle zmluvy a uhradiť už skutočne vynaložené náklady, ktoré poskytovateľovi ku dňu odstúpenia od zmluvy vznikli.
 7. V prípade neoprávnenej reklamácie má poskytovateľ právo vyúčtovať zákazníkovi vzniknuté náklady súvisiace s prešetrením funkčnosti softvéru a náklady, ktoré vznikli sprostredkujúcim inštitúciám podieľajúcim sa na prešetrení reklamácie.
 8. Vzniknuté náklady je zákazník povinný uhradiť v lehote 14 dní od predloženia správy o výsledku reklamácie.
   

F. Duplicitné platby

 1. Duplicitnou platbou sa rozumie:
  • platba za rovnaký produkt uhradená v rovnakej výške,
  • platba za rovnaký alebo alternatívny produkt uhradená v rôznej výške,
  • platba za produkt, ktorá bola uhradená omylom (nejedná sa o duplicitu ale platbu, ktorú zákazník vykonal bez predchádzajúcej objednávky).
 2. Duplicitná platba je zákazníkovi vrátená v plnej výške, ak túto skutočnosť zistí poskytovateľ alebo zákazník a poskytovateľa požiada o jej vrátenie.
 3. Doba medzi prijatím duplicitnej platby a žiadosťou o jej vrátenie nemôže byť dlhšia ako 1 rok. Doba začína plynúť odo dňa pripísania platby na účet poskytovateľa.
 4. Duplicitná platba sa vráti na ten bankový účet, z ktorého bola odoslaná.
 

G. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 4. Pokiaľ zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Zákazník zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 5. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť jednostranne tento reklamačný poriadok a je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu reklamačného poriadku na svojom webovom sídle.
 6. Tento reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia, teda 03.8.2021.

Dokumenty na stiahnutie:

Odstúpenie od zmluvy

Reklamačný poriadok

 

Ing. Ondrej Vandák

CAD systémy